∆ΗΛΩΣΗ
Ηµεροµηνία: 4 Απριλίου 2002
Η εταιρεία SF MARINA SYSTEM AB εργάζεται στην αγορά των πλωτών προβλητών από σκυρόδεµα από το έτος 1983 (σας επισυνάπτουµε κατάλογο έργων µε συστάσεις από ∆ιεθνές ∆ίκτυο) και οι πλωτές µας κατασκευές από σκυρόδεµα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα Σουηδικά πρότυπα σκυροδέµατος ΒΒΚ 94. Η εταιρεία µας διαθέτει επίσης πρόγραµµα πιστοποίησης ποιότητας υλικών ISO 9001 και έγγραφα πιστοποίησης στατικότητας και σταθερότητας των προιόντων της από τον Γερµανικό Νηογνώµονα (Germanischer Lloyd).
∆ηλώνουµε µε την παρούσα ότι από το 1984 κατασκευάζουµε και έχουµε εγκαταστήσει σε διάφορα µέρη του κόσµου, πλωτούς κυµατοθραύστες, µε
µήκη άνω των 200µ.
Η κατασκευή των εν λόγω κυµατοθραυστών γίνεται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές µας που έχουν εγκριθεί από την Germanischer Lloyd. Οι προδιαγραφές αυτές είναι κατά βάση σύµφωνες µε τις προδιαγραφές του
∆ιαγωνισµού.
Επί πλέον η Εταιρεία µας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υποστήριξη των προϊόντων της για 15 έτη και έχει επίσης τη δυνατότητα να κατασκευάσει κατόπιν παραγγελίας, πλωτούς κυµατοθραύστες διαφορετικών µεγεθών πέραν των τυποποιηµένων.
Ακολουθεί η συνήθης εισαγωγική µας επιστολή.
Η υπογράφουσα, SF MARINA SYSTEM AB, κατασκευάζει από το 1984
σκυρόδετους πλωτούς κυµατοθράστες.
Ο Αρχιµηχανικός µας Gosta Berg, είναι υπεύθυνος για την µηχανολογική και δοµική κατασκευή καθώς και για τη σχεδίαση. Πρόκειται για ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό Ναυτικού µε υπερ-τεσσαρακονταετή πείρα που εργάζεται πάνω στα προϊόντα της SF Marina AB πάνω από 20 έτη.
Η Εταιρεία έχει εµπειρία και έχει κατασκευάσει σκυρόδετες πλωτές εγκαταστάσεις για κλιµατολογικές συνθήκες που εκτείνονται βορείως του Αρκτικού Κύκλου και φθάνουν µέχρι τους Τροπικούς. Η σχεδίαση έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί σε διάστηµα άνω των 60 ετών, πάνω στην αποκτηθείσα σχετική εµπειρία και στη σχετική έρευνα και ανάπτυξη µιας από τις µεγαλύτερες µηχανολογικές Εταιρείες της Σουηδίας, που είναι ως γνωστό
µια Χώρα που φηµίζεται για την µηχανολογική και κατασκευαστική τεχνολογία της. Τα κύρια προϊόντα µας είναι οι σκυρόδετοι πλωτήρες διαφόρων µεγεθών, που στη συνέχεια µπορούµε να τους συνδυάσουµε µε διάφορους τύπους προβλήτας που θα είναι έτσι κατάλληλες για πολλές και διάφορες εφαρµογές.
Στο πλείστο των περιπτώσεων (πάνω από 90%), τα πλωτά µας συστήµατα εγκαθίστανται µε συστήµατα αγκυρώσεων αποτελούµενα από αλυσίδες και άγκυρες ειδικά σχεδιασµένα για τις επιτόπιες συνθήκες. Τα αλυσωτά συστήµατα αγκυρώσεών µας έχουν µε επιτυχία χρησιµοποιηθεί σε ηµερήσιες παλιρροιακές διακυµάνσεις µέχρι και είκοσι ποδών µε ετήσια ανώτατα και σε συνθήκες θύελλας.
Η SF MARINA SYSTEM AB έχει µέχρι σήµερα εγκαταστήσει µε επιτυχία και δίχως το παραµικρό πρόβληµα, πλωτούς κυµατοθραύστες σε ευρεία ποικιλία τοποθεσιών και σε πολύ αντίξοες συνθήκες. Οι µονάδες που έχουν εγκατασταθεί εκτελούν µε απόλυτη επιτυχία την αποστολή για την οποία έχουν κατασκευαστεί. Έχουν κατασκευαστεί ώστε να αγκυροδετούνται µε αλυσίδες, σηµαδούρες και άγκυρες. Η αγκυροδέτηση σε µεγάλα βάθη αποτελεί µία άλλη ακόµα ειδικότητα της SF Marina AB. Έτσι για παράδειγµα, ο κυµατοθραύστης Τύπου 400, που είναι εγκατεστηµένος από το 1989,στη
∆ιεθνή Μαρίνα Mayflower, του Πλύµουθ της Αγγλίας, έχει αγκυροδετηθεί σε βάθος άνω των 100 ποδών και µε παλιρροιακή διακύµανση 15 ποδών.
Οι µονάδες πλωτήρων µας αγκυροδετούνται µε το µοναδικό σύστηµα διπλής ασφάλειας µε τη χρήση αλυσίδων, αγκυρών και κύβων ανάρτησης, που είναι
µια µέθοδος που παρέχει ασφάλεια, σταθερότητα, καθαριότητα, απουσία θορύβων και αισθητικά καλή εµφάνιση. Ένα µοναδικό σύστηµα πλευρικών τροχιών, δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης των άκρων προβλητών σε οιοδήποτε θέση κατά µήκος των σκυρόδετων πλωτήρων ώστε να είναι δυνατή η ρύθµιση ανάλογα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις ελλιµενισµού. Όλα τα δίκτυα και οι διάφορες διευκολύνσεις είναι εγκατεστηµένες στο εσωτερικό των πλωτήρων , που διαθέτουν προς τούτο ενσωµατωµένους σωλήνες PVC, ανάλογα µε την εκάστοτε απαιτούµενη από την εφαρµογή διάταξη.
Ο κυµατοθραύστης Τύπου 300 (3χ20 µ) σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε αρχικά στη Μαρίνα Nordon , στη Σουηδία, το 1984. Μέχρι σήµερα ο κυµατοθραύστης αυτός έχει άριστη απόδοση και είναι σε πλήρη και ικανοποιητική λειτουργική κατάσταση.
Ο κυµατοθραύστης Τύπου 400, αποτελεί εξέλιξη του Τύπου 300 και παραδόθηκε για πρώτη φορά στη Μαρίνα Mayflower, στο Πλύµουθ της Αγγλίας, το 1989.
Ο κυµατοθραύστης Τύπου 500, αποτελεί εξέλιξη του Τύπου 400 και παραδόθηκε για πρώτη φορά στη Μαρίνα του Λιµένα του Τσάρλεστον στις αρχές του 1998.
Σε γενικές γραµµές τα κύρια στοιχεία του συστήµατός µας είναι :

Το διάµηκες τµήµα µε το αντίστοιχο βάρος και σχήµα.

Το σύστηµα σύνδεσης που επιτρέπει την ελεγχόµενη αρθρωτή κίνηση προς µία κατεύθυνση δίχως ταυτόχρονα να είναι άκαµπτο προς την άλλη κατεύθυνση.

Το σύστηµα αγκυροδέτησης που απορροφά τις εφαρµοζόµενες δυνάµεις.

Η απόδοση των πλωτών κυµατοθραυστών µας έχει ελεγχθεί στα εργαστήρια της EUROPROJECT S.A. στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Οι δοκιµές αυτές
ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και έχουµε στη διάθεσή µας την πλήρη σχετική έκθεση. Οι κυµατοθραύστες µας είναι επίσης εγκεκριµένοι και από το Germanischer Lloyd.
Γενικά, οι τύποι των πλωτών κυµατοθραυστών µας είναι αποτελεσµατικοί σε κυµατισµό περιοδικότητας µέχρι 5 δευτερολέπτων. Αυτό σηµαίνει ότι είναι πολύ αποτελεσµατικοί για «δευτερεύουσες» τοποθεσίες, ενώ για «κύριες» τοποθεσίες και ανοικτές ακτές µε µακρά κύµατα των 10 δευτερολέπτων, όλοι οι πλωτοί κυµατοθραύστες, ως γνωστό, έχουν ελάχιστο ή µηδενικό αποτέλεσµα. Εν τούτοις, καθώς τα υπερκείµενα βραχύτερα κύµατα
«φιλτράρονται» λόγω του µεγάλου βυθίσµατος που διαθέτουν οι µονάδες µας, τα µακρά κύµατα γίνονται τελικά αισθητά µάλλον σαν σχετικά οµαλός κυµατισµός παρά σαν απότοµα, κοφτά κύµατα.
Η συντήρηση περιορίζεται σε τακτές περιοδικές επιθεωρήσεις των συνδετήρων και των συστηµάτων αγκυροδέτησης. Εν προκειµένω θα σας υποβάλουµε το σχετικό πρόγραµµα συντήρησης που θα πρέπει να ακολουθείτε. Το συχνότερα διενεργούµενο είδος επιθεώρησης είναι η οπτική που γίνεται από το πάνω µέρος του πλωτού κυµατοθραύστη ενώ πρέπει να γίνεται και κάποια περιοδική ή κατά περίπτωση επιθεώρηση των αλυσίδων.
Το προσχεδιασµένο όριο ζωής των πλωτήρων είναι 50 έτη. Το προσδοκώµενο όριο ζωής των συνδετήρων είναι από 3 έως 5 έτη και το προσδοκώµενο χρονικό διάστηµα για την αντικατάσταση µερών των αλυσίδων είναι από 5 έως 7 έτη. Τα δύο τελευταία χρονικά διαστήµατα είναι δυνατόν να επηρεαστούν από τις κατά τόπους συνθήκες όπως η µορφή του κυµατισµού και η διάβρωση.
Οι πλωτήρες κατασκευάζονται στο εργοστάσιό µας στο Walham, στη Σουηδία. Το εργοστάσιο αυτό βρίσκεται εντός διεθνούς λιµένος που δίνει τη δυνατότητα φόρτωσης των πλωτήρων απευθείας σε πλοία κατάλληλα εξοπλισµένα για την άµεση παράδοση, εκφόρτωση και τοποθέτηση εντός του ύδατος, ή σε συνήθη πλοία για την παράδοση στο πλησιέστερο κατάλληλο για εκφόρτωση και µεταφόρτωση λιµάνι. Με τον τρόπο αυτό έχουµε κάνει πολλές απ’ ευθείας παραδόσεις σε διάφορα µέρη του κόσµου.
Παρακάτω παρατίθενται µερικά από τα παλαιότερα Προγράµµατα
Κυµατοθραυστών που εκτελέσαµε:
Α) Mαρίνα Kogen, στο Όσλο της Νορβηγίας, Τύπος 300, έτος 1987. Σηµείο επαφής για πληροφορίες : Knut Tronstadt, τηλ. +47 22 44 56 83. Οι αρχικές σχεδιαστικές παράµετροι ήταν :

Ταχύτητα ανέµου µέγιστη. 25 µίλια / δευτ.

∆ιεύθυνση ανέµου Νοτιοανατολικός.

Απόσταση προσέγγισης 7 χλµ.

Βάθος 7µ. περίπου.

Ελήφθησαν επίσης υπόψη οι παρακάτω συνθήκες κυµατισµού:

Ύψος κυµάτων µέγιστο 2,0µ.

Περίοδος /µήκος 3,1 δευτ / 15µ.

Η παραπάνω εγκατάσταση δέχτηκε την πρώτη σοβαρή δοκιµασία κατά τη διάρκεια της µεγάλης θύελλας του 1987. Τότε στη Μαρίνα του Kogen σηµειώθηκαν κύµατα περίπου 2,0µ. κατά τη διάρκεια µια παλιρροιακής πληµµυρίδας ύψους περίπου 2,0µ. η απόδοση του κυµατοθραύστης ήταν τέτοια που απέτρεψε βλάβες σε ελλιµενισµένα σκάφη ο δε κυµατοθραύστης δεν υπέστη ζηµίες. Ο πελάτης είναι µέχρι σήµερα ικανοποιηµένος από την απόδοση του κυµατοθραύστη που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του.
Β) Μαρίνα Bodo, στο Bodo της Νορβηγίας, Τύπος 300, έτος 1989. Σηµείο επαφής για πληροφορίες : Ragnar Tonder, τηλ. +47 75 58 15 80. Οι αρχικές σχεδιαστικές παράµετροι ήταν :

Ταχύτητα ανέµου µέγιστη. 32 µίλια / δευτ.

∆ιεύθυνση ανέµου Πλευρικός.

Βάθος >7µ. .

Ύψος κυµάτων µέγιστο 1,25µ.

Απόσταση προσέγγισης 1 χλµ.

΄Όπως αποδείχτηκε, τα παραπάνω δεδοµένα ήταν πολύ κατώτερα από την πραγµατικότητα δεδοµένου ότι η εγκατάσταση υπέστη πολλές θύελλες κάθε χειµώνα από την τοποθέτησή της. Παρ’ όλα αυτά η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις του πελάτη.
Γ) ∆ιεθνής Μαρίνα Mayflower, στο Πλύµουθ της Αγγλίας,Τύπος 400, έτος 1989.
Σηµείο επαφής για πληροφορίες : Robin Page, τηλ. +44 1752 55 66 33.
Οι αρχικές σχεδιαστικές παράµετροι ήταν :

Βασική Ταχύτητα ανέµου 44 µίλια / δευτ.

Παλιρροιακή ροή 1,5 κόµβοι

∆ιεύθυνση άφιξης µεγ.κυµατ. από 450

Βάθος 30µ.

Mήκος κυµάτων 30µ.

Ύψος κυµάτων 1,2µ.

Οι κυµατοθραύστες στη Μαρίνα του Λιµένα του Τσάρλεστον, Τύπος 500 (για το τµήµα 1) και Τύπος 300 (για τα τµήµατα 2-4) σχεδιάστηκαν για τις παρακάτω συνθήκες:
Μέγιστο βάθος σχεδιασµού από - 5 µ. έως –15 πόδια MLW. Μέγιστο σχεδιαστικό επίπεδο ύδατος +13,2 πόδια MLW. Ελάχιστο σχεδιαστικό επίπεδο ύδατος -3.3 πόδια MLW
Μέσο λειτουργικό επίπεδο ύδατος από 0,2 έως 5,6 πόδια MLW.
Η σχεδιασθείσα ταχύτητα ανέµου για τη δοµή και για τα φορτία εκ των σκαφών ήταν 92 µίλια την ώρα.
Η ταχύτητα ρεύµατος ήταν 3,3 πόδια το δευτερόλεπτο.
Τα σχεδιαστικά δεδοµένα των κυµάτων ανά τµήµα κυµατοθραύστη δίδονται στον ακόλουθο Πίνακα 9. Το τµήµα 1 θα έπρεπε να είχε σχεδιαστεί για κύµατα
5 ποδών (κυµατισµός και άνεµος), ενώ τα τµήµατα 2 και 4 θα έπρεπε να είχαν κατασκευαστεί για κύµατα 3 ποδών.
Το σύνολο του κυµατοθραύστη πρέπει να σχεδιαστεί για να αντέχει σε συχνά απόνερα σκαφών ύψους µέχρι 2 ποδών και περιοδικότητας 5 δευτερολέπτων.

Τµήµα κυµατοθραύστη

Κανονικός κυµατισµός

Πλάγιος

Κυµατισµός

Τµήµα κυµατοθραύστη

Ύψος (πόδ.)

Περιοδ. (δευτ)

Ύψος (πόδ.)

Περιοδ. (δευτ)

1

4,8

4,7

11

4,2

4,8

4,7

11

4,2

2

1,7

2,5

2,7

3,3

3

2,4

2,9

2,7

3,1

4

2,7

3,1

2,4

2,9

Πέραν αυτών έχουµε παραδώσει πλωτούς κυµατοθραύστες και στις παρακάτω περιπτώσεις:

Queensway Quay Marina, Γιβραλτάρ, Τύπος 400.

ACY Marina, Rovinj, Κροατία, Τύπος 400.

Hamburg Guest Harbour, Γερµανία, Τύπος 300 και 400.

Sundbyholms Marina, Εskilstuna, Σουηδία, Τύπος 300.

Ostersunds Marina , Ostersund, Σουηδία, Τύπος 300.

Malahide Marina, ∆ουβλίνο, Ιρλανδία, Τύπος 300.

La Trinite sur Mer, Γαλλία, Τύπος 400.

Aguete Yacht Club, Aguete, Ισπανία, Τύπος 400.

Langkawl Marina, Langkawl, Μαλαισία, Τύπος 400.

Ταrragona, Ισπανία, Τύπος 300.

Reykjavik Harbour, Ισλανδία, Τύπος 300.

Sharm el Sheikh, Αίγυπτος, Τύπος 400.

Acapulco Yacht Club, Μεξικό, Τύπος 300.

Βαρκελώνη, Ισπανία.

Μarina del Nettuno, Ιταλία.

Marina Syracusa, Ιταλία.

Marina Milazzo, Ιταλία.

Sportscotland, Cumbrae, Σκωτία.

Για τα παραπάνω που είναι µερικά µόνο από τα Έργα που έχουµε εκτελέσει,
είµαστε έτοιµοι να παράσχουµε πρόσθετα στοιχεία, αν απαιτηθεί.
Σηµειώνεται ότι η κατασκευή µας στο Μεξικό χτυπήθηκε πρόσφατα από τον
Τυφώνα «Παυλίνα» δίχως να υποστεί ζηµίες.
Επίσης η Μαρίνα στο Λιµάνι του Τσάρλεστον, χτυπήθηκε από τον Τυφώνα
«Έρλ» έξη εβδοµάδες µετά την εγκατάστασή της. Αυτό σηµαίνει ότι εξετέθη µε επιτυχία αµέσως µετά την εγκατάστασή της στο µεγαλύτερο Τυφώνα των τελευταίων 50 ετών.
SF Marina AB

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου και για την βελτίωση της online εμπειρία σας. Πατήστε «Αποδοχή» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερα» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερα